آزمون گردشگری محلی

آزمون: راهنمای محلی
نوع آزمون: راهنمای گردشگری
تعداد سوالات: 40
زمان آزمون: 20 دقیقه