آزمون طبیعت گردی

آزمون: طبیعت گردی
نوع آزمون: راهنمای گردشگری
تعداد سوالات: 40
زمان آزمون: 20 دقیقه