دانشجویان برتر

افراد برتر که موسسه آموزش رضوی مشغول به تحصیل هستند.

سارا کریمی

رتبه 18 کنکور ریاضی 1400

امین رستمی

رتبه 46 کنکور تجربی 1400

فرشته نوری

رتبه 12 کنکور انسانی 1400

میترا صالحی

رتبه 100 کنکور تجربی 1400

نیلوفر جاودانی

رتبه 30 کنکور ریاضی 1400

رضا دادار

رتبه 38 کنکور تجربی 1400

فاطمه شاکری

رتبه 50 کنکور انسانی 1400

نسیم داوودی

رتبه 98 کنکور تجربی 1400